• شفاف ، مقاوم
  • کشش پذیری مناسب
  • ابعاد ، ضخامت بر اساس درخواست مشتری