• شفاف ، مقاوم
  • کشش پذیری مناسب
  • ابعاد ، ضخامت و میزان کشکش پذیری بر اساس درخواست مشتری