• شفاف ، بهداشتی ، مقاوم
  • جهت نگهداری نان و حفظ تازگی نان